Betingelser og vilkår for kurs hos Boat Power AS

1.   Innledning

Ved påmelding er det inngått en avtale mellom Boat Power AS og den påmeldte om tjenestelevering av høyhastighetskurs.
Når du melder deg på kurs via Boat Power bekrefter du å ha lest og akseptert følgende betingelser og vilkår for påmeldingen.

2.   Angrerett 

Den vanlige 14-dagers angrefristen frafalles. Jmf. angrerettloven § 22. Unntak fra angreretten, bokstav m.

3.   Avmelding

Det er bindende påmelding til kurset. Det gis anledning til å melde seg av kurset så lenge det gjøres innen en uke før kursets start. Eventuell avmelding skal skje skriftlig til post@boatpower.no. Hvis personer som er påmeldt kurset ikke møter på kursdagen, blir det fakturert full kursavgift.

4.   Force majeure 

Dersom det oppstår en alvorlig og uforutsett hendelse (force majeure) som gjør det umulig for Boat Power å gjennomføre kurset vil du få tilbakebetalt kursavgiften. Boat Power vil ikke være ansvarlig for, eller dekke andre kostnader eller tap i denne forbindelse.

5.   Kansellering av kurs

5.1  Sykdom deltaker

Dersom du som deltaker blir syk og ikke kan møte til kurset som avtalt har du plikt til å melde fra så snart som mulig. Dersom du kan dokumentere sykdom med legeerklæring vil Boat Power tilstrebe å sette opp et nytt kurs for deltakere som blir rammet. Dersom dette ikke lar seg gjøre vil du få tilbakebetalt kursavgiften. Dersom du ikke kan framvise legeerklæring vil du ikke få tilbakebetalt kursavgift. Boat Power vil ikke dekke andre kostnader eller tap for slik kansellering.

5.2  Sykdom Boat Power AS sitt personell

Dersom Boat Power sin instruktør eller annet personell er syke og ikke kan gjennomføre kurset skal instruktør melde fra til deltakere så snart som mulig. Boat Power vil tilstrebe å sette opp et nytt kurs for deltakere som blir rammet. Dersom dette ikke lar seg gjøre vil du få tilbakebetalt kursavgiften. Boat Power vil ikke dekke andre kostnader eller tap for slik kansellering.

5.3  Værforbehold og andre forbehold

Boat Power tar forbehold om at praktiske kurs kan avlyses uten forvarsel dersom instruktør finner det uforsvarlig å gjennomføre kurset grunnet værforhold eller andre forhold som f.eks. skade på sikkerhetsutstyr, båt eller vannscooter. I slike tilfeller vil Boat Power tilstrebe å sette opp et nytt kurs for deltakere som blir rammet. Dersom dette ikke lar seg gjøre vil du få tilbakebetalt kursavgiften. Boat Power vil ikke dekke andre kostnader eller tap for slik avlysning.

6.   Rett til å utestenge kursdeltaker

I særlige tilfeller kan instruktør utestenge deltaker fra å delta på, og gjennomføre kurs. Dette kan for eksempel være tilfeller der deltaker er påvirket av alkohol eller andre typer rusmidler, deltaker opptrer grovt uaktsomt, deltaker setter sikkerheten for seg selv eller andre i fare eller at deltaker ikke retter seg etter instruktørens rettledning. I slike tilfeller vil kursavgift ikke bli tilbakebetalt.

7.   Betaling av kursavgift

Kurset må være fullt betalt og Boat Power i hende innen en arbeidsdag før kursstart. Ved betaling etter forfall, tilkommer et purregebyr. Dersom betaling ikke er gjennomført før kursstart vil du ikke få anledning til å delta på kurset.

I tillegg til kursavgiften tilkommer et gebyr for utstedelse av kursbevis fra Sjøfartsdirektoratet. Dette gebyret skal betales direkte til Sjøfartsdirektoratet.

8.   Deltakerens undersøkelses- og opplysningsplikt 

For å få best mulig utbytte av kurset er det viktig at du setter deg godt inn i all relevant informasjon som kursopplegg og emneplan før kursstart. I god tid, men senest innen en uke før kursstart vil du motta informasjon om kurset på e-post.

Du plikter å informere Boat Power skriftlig om endringer i navn, adresse, e-post og telefonnummer. Uten korrekt kontaktinformasjon risikerer du at viktig informasjon og beskjeder ikke mottas.

Du plikter å være i skikket stand til å gjennomføre kurset. Kurset er ikke anbefalt for deg som har vesentlig redusert helsetilstand. Det er ikke tillatt å møte til kurs med promille. Promillegrensen for gjennomføring av kurs er satt til 0. 

9.   Endringer og forbehold 

Boat Power har rett til å avlyse kurs som ikke har tilstrekkelig antall påmeldte, eller ved andre uforutsette forhold som gjør gjennomføringen vanskelig. I slike tilfeller vil du få tilbakebetalt kursavgiften, men Boat Power vil ikke dekke andre kostnader eller tap som følge av avlysningen.

10.  Kopiering og videreformidling

Videreformidling eller bruk, herunder å foreta endringer i eller tilpasninger av kurset eller kursopplegget og tilhørende materiell, er ikke tillatt. Alt kursmateriell er beskyttet av Åndsverksloven. Det er ikke tillatt å ta kopier i noen form, elektronisk eller på papir, i den hensikt å videreformidle dette til utenforstående.

11.  Bruk av eget fartøy praktisk del vannscooter

Det er tillatt å bruke sin egen vannscooter i gjennomføring av den praktiske delen for vannscooter. I slike tilfeller fraskriver Boat Power seg ansvaret for fartøyet. All bruk av egen vannscooter gjøres på egen risiko og for egen regning. Det er ellers visse krav til fartøyet for at dette skal kunne benyttes ved gjennomføring av kurs. Vannscooteren skal være forsikret, minimum er ansvarsforsikring. Videre skal fartøyet være CE merket og i forsvarlig teknisk stand. Vannscooteren må kunne oppnå en hastighet som gjør den egnet for gjennomføring av den praktiske delen av kurset. Det er kursdeltakers plikt å påse at kravene er innfridd. Vannscooteren skal for øvrig godkjennes for bruk av Boat Power, ved instruktør for det gjeldende kurset.

12.  Personopplysningsloven 

Når du bestiller kurs via Boat Power sine nettsider blir du automatisk lagt inn i selskapets kundebase. Boat Power følger reglene om oppbevaring av persondata, i henhold til Personopplysningsloven. Du kan finne mer informasjon om dette emnet i Boat Power sin personvernerklæring.

13.  Klagerett

Dersom du mener at kurset hadde vesentlige mangler har du rett til å klage. Klage sendes til post@boatpower.no innen tre uker etter avsluttet kurs. Dersom kursdeltaker ikke er fornøyd med svar fra selskapet kan klagen tas videre til Sjøfartsdirektoratet for en ny vurdering. Klager skal behandles i henhold til Forvaltningsloven av 1967-02-10.

14.  Verneting

Norsk lov skal gjelde. Enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse med avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Fører forhandlinger ikke frem, skal saken løses ved de ordinære domstoler med verneting Oslo tingrett.

Handlekurv
Skroll til toppen